Beleidsplan stichting VPSG
2023 -2024


Stichting VPSG biedt sinds 1985 een luisterend oor en advies aan mensen (v/m) die met vragen zitten rondom seksueel misbruik en zingeving. Hulpverleners en geloofsgemeenschappen informeren we actief over de mogelijkheden van de VPSG zodat ze gericht kunnen doorverwijzen of toegerust kunnen worden om zelf hulp te verlenen.
Het werkterrein van de VPSG, ooit begonnen als provinciale werkgroep Godsdienst en Incest, besloeg lange tijd de provincie Noord-Holland. Met het wegvallen van regionale werkgroepen en de opkomst van moderne media hebben wij nu cliënten uit het hele land.
De VPSG denkt mee en participeert in landelijke ontwikkelingen zoals bijv. Veilige Kerk en heeft een samenwerkingsrelatie met de Christelijke Hogeschool Ede (CHE).


Onze doelgroepen

 1. Vrouwen en mannen die in hun jeugd seksueel misbruikt zijn en daar (vaak op latere leeftijd) counseling voor vragen;
 2. Vrouwen en mannen die seksueel geweld op latere leeftijd hebben ervaren;
 3. De naaste omgeving en/of familie van slachtoffers van seksueel geweld;
 4. Pastores en andere hulpverleners die kennis willen verwerven over de problematiek van seksueel misbruik en de extra traumatiserende component als godsdienst en levensbeschouwing in het geding is.

 
Pastorale counseling

Pastorale en levensbeschouwelijke counseling in verschillende vormen is de kernactiviteit van de VPSG. Gesprekken kunnen één op één zijn in een spreekkamer, per telefoon, via e-mail of skype. In de coronatijd zagen we door de coronamaatregelen het ontregelende effect op alle gebieden van het leven en de sterk gevoelde eenzaamheid bij onze doelgroep. Hierdoor zijn we nog meer digitaal (via webcam en telefoon) gaan werken.

Ook zien wij bij langdurige contacten de zorgen over de financiën toenemen, een derde van onze cliënten leeft rond de armoedegrens. In 2022 is een noodpotje ingericht voor acute financiële problemen.

Werkschrift Ik ga door

Het werkschrift Ik ga door – Werken aan zingeving na seksueel misbruik – over schuld en schaamte wordt ingezet bij de counseling als schaamte- en schuldgevoelens een rol spelen. 

Een begeleidingsaanbod van zes keer is mogelijk. Helemaal zelfstandig werken met het schrift of startend in een groep onder begeleiding van de VPSG zijn ook mogelijkheden. In het kader van groepswerk bieden we twee keer per jaar een workshop aan waarin een thema uit het werkschrift wordt uitgediept. Voor hulpverleners is er een gebruikershandleiding gemaakt om met het werkschrift te kunnen werken.In 2023 onderzoeken we de mogelijkheden van een vervolg op het Werkschrift Schaamte en schuld en evalueren het gebruik van de  website ikgadoor.vpsg.nl . 

Projecten en activiteiten

Kenmerkend voor de VPSG is het ingaan op “de tekenen van de tijd”. Met wat we horen in de gesprekken en wat we zien in de samenleving, ontwikkelen we (nieuw) aanbod in kleine praktische projecten.

Het aanbod van de VPSG legt veel nadruk op het woorden geven aan het ‘onzegbare’. Sinds een aantal jaren zoeken we ook naar andere uitdrukkingsvormen bijvoorbeeld de taal van het lichaam of de taal van het verbeelden.

De volgende activiteiten staan voor deze beleidsperiode op de planning:

 • Symposium Werken aan weerbaarheid – naar een toekomst zonder seksueel geweld. In het symposium dat plaats zal vinden in het voorjaar van 2023 stellen we vragen als: hoe te werken aan (meer) weerbaarheid? Hoe ziet een trauma-sensitieve samenleving eruit? Is een toekomst zonder seksueel geweld mogelijk? Dit organiseren we voor slachtoffers van seksueel geweld, hun omstanders en professionals.
 • Zachte krachten – drie dagdelen in het voorjaar van 2023 waarin slachtoffers onder begeleiding van medewerkers van de VPSG met wol gaan vilten. Het materiaal vraagt zowel zachte aanpak als een stevige hand van kneden en gooien. Het is kwetsbaar (aan het begin) en wordt tot slot een sterke lap.
  Ook de ‘magische’ verandering van losse plukjes wol in een geïntegreerd geheel is een inspirerend beeld. Deze workshop in VPSG verband biedt ook aan traumatische ervaringen een helende bedding.
 • Stem vinden, zingen maakt weerbaar – een programma van drie dagdelen waarin klank geven en stil worden, zang en spiritualiteit gecombineerd worden. In september 2023 gaat de serie van start met 8 – 12 personen.
 • Toerusting professionals – in 2023 en 2024 zullen we drie middagen organiseren waar we met andere professionals op het gebied van seksueel misbruik om de tafel gaan zitten om werkvormen uit te wisselen en van elkaar te leren. 
  Daarnaast gaan we geestelijk verzorgers trainen opdat zij signalen van seksueel geweld leren signaleren en hierover in gesprek kunnen gaan.
 • Jubileum stichting VPSG – in 2024 beginnen we de voorbereidingen voor de ‘viering’ van ons 40-jarig bestaan in 2025. We denken hierbij bijvoorbeeld aan het organiseren van een symposium, het bedenken van een thema; het in overleg gaan met sprekers en het regelen van een locatie.
 • Samenwerking met Christelijke Hogeschool Ede – 2021 en 2022 hebben we voor het eerst een bijdrage geleverd aan de minor huiselijk geweld van de CHE. Studenten krijgen een opdracht en maken en verslag en een product wat de vragende instantie kan gebruiken. Met de CHE is de afspraak dat we in december/januari 2023 en 2024 opnieuw meedoen aan deze minor door het aanleveren van een opdracht. Ook wordt gezocht naar andere mogelijkheden van uitwisseling over en weer. Overleg over verdere samenwerking staat gepland voor het najaar 2023.
 • Studiemiddagen – Sinds onze oprichting organiseren we studiemiddagen rond de problematiek van seksueel misbruik en de extra traumatiserende component wanneer godsdienst en levensbeschouwing in het geding is. We werken samen met de PThU (Protestantse Theologische Universiteit), de CHE (Christelijke Hogeschool Ede), de SMPR (meldpunt seksueel misbruik in de kerk) en anderen. In 2023-2024 wordt onderzocht welke mogelijkheden deze samenwerkingsverbanden bieden voor de ontwikkeling van toekomstige studiemiddagen.

PR en communicatie

Voor informatie en communicatie wordt de website zingevingnamisbruik.nl gebruikt en onderhouden. In 2023 wordt gewerkt aan een nieuwe website met Buro Meta, www.burometa.nl. Informatieve nieuwsbrieven worden verstuurd aan donateurs en specifieke doelgroepen. Zichtbaarheid en vindbaarheid van de VPSG in de media is een aandachtspunt.

Verantwoording

In het jaarverslag worden de resultaten van de activiteiten beschreven voor donateurs, fondsen en belangstellenden. Het jaarverslag van 2022 is ook hier te lezen op de website. Instellingen die de VPSG financieel ondersteunen krijgen jaarlijks een verslag met informatie over het gesteunde project.

Om de doelstellingen uit te voeren wordt geld geworven bij donateurs, instellingen en fondsen via informatieverstrekking, digitale nieuwsbrieven en lezingen. Een aantal fondsen geeft een meerjarige ondersteuning. De geworven fondsen worden gebruikt voor projecten en het uitvoeren van de doelstellingen. Er is een voorziening voor personeel en onverwachte tegenvallers.

Een deel van de inkomsten komt uit bijdragen van cliënten en deelnemers aan activiteiten. Ook ontvangen medewerksters voor lezingen en artikelen een honorarium wat ten goede komt aan de stichting.

Organisatie

Bestuur

Het bestuur van de VPSG bestaat momenteel uit drie vrijwilligers. De boekhouding wordt gedaan door een boekhoudster en gecontroleerd door een kascommissie. Het vinden van nieuwe bestuursleden is een belangrijk actiepunt. Fondswerving en het aangaan van samenwerkingsverbanden zijn belangrijke aandachtspunten voor het bestuur ondanks het gegeven dat het nog niet op volle sterkte is.

Voorzitter: Robert Frede
Penningmeester: vacant
Secretaris: Anne-Claire Mulder
Leden: Saniye Tezcan

Team

Het team is sinds april 2023 weer op volle sterkte. Er zijn vier mensen betaald parttime in dienst; 3 x 12 uur counseling en projecten, 16 uur coördinatie en projecten (totaal 1,3 FTE). Ook in 2023 – 2024 wordt extra tijd en aandacht besteed aan teambuilding en intervisie om de expertise van de VPSG te borgen. Er wordt gewerkt met de CONSENT-methode. Voor de medewerksters is tijd en geld gereserveerd voor supervisie en deskundigheidsbevordering.


Financiën

Zie voor meer informatie ons laatste jaarverslag via deze pagina op onze website.