Missie

De stichting VPSG is een kenniscentrum op het gebied van seksueel geweld in relatie tot zingeving en godsdienst. De VPSG is als oecumenische stichting gespecialiseerd in het leggen van verbanden tussen seksueel geweldtrauma’s en godsdienst- of zingevingtrauma’s.

De VPSG is er voor alle vrouwen en mannen die hulp nodig hebben bij de verwerking van seksueel geweld, persoonlijk of indirect ervaren. Het oecumenische karakter biedt uitdrukkelijk openheid naar een breed spectrum van cliënten, binnen of buiten de kerken.

Naast begeleiding van cliënten biedt de VPSG voorlichting, scholing, training en ondersteuning aan professionals en vrijwilligerskader. Meer informatie hierover op onze pagina Training en scholing.

Visie

Seksueel misbruik is onrecht.
Ieder mens heeft recht op ruimte om te leven, vrij kunnen bewegen tussen herinnering en toekomst is daarbij een voorwaarde. Ervaringen van seksueel geweld belemmeren vaak de nodige bewegingsmogelijkheden.

Wij horen vrouwen en mannen met die ervaringen. We luisteren zo naar hen, dat ze hun gevoelens kunnen ordenen, en hun eigenwaarde en veerkracht terugvinden. In de ontstane ruimte kan vertrouwen groeien in zichzelf, anderen en de Ander. De VPSG zoekt samenwerking om te bereiken dat er niet langer slachtoffers van seksueel misbruik vallen.

Doelstelling/strategie

De VPSG biedt pastorale en levensbeschouwelijke counseling in verschillende vormen aan. Zowel in de vorm van één op één gesprekken: in een spreekkamer, per telefoon of email, als in andere vormen als lotgenotengroep of bewegingsgroep.

Veiligheidsbeleid

Sociale veiligheid staat centraal binnen ons werk. Onze uitgangspunten en afspraken zijn in de volgende documenten te vinden:
Sociale veiligheid binnen de Stichting VPSG
Klachtenprocedure VPSG
Privacyverklaring 2024